Віднесення термінів до різних понять організації

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

Словосполучення Поняття організації як:
упорядкованість упорядкування цілісність об'єкт
Організація діяльності + +
Ефективна організація + + + +
Одна організація +
Стиль організації + + +
Теорія організації + + +
Теорія організацій +
Форма організації + +
Метод організації +
Ціль організації + + +
План організації + +
Організаційні проблеми + + +
Організаційна робота + +
Організаційне проектування +
Організаційна поведінка + +
Організаційний ресурс + + +
Організований процес +
Ефект організації + + +

Проілюструємо схемою на рис. 1.2 процес створення термінології організації. Схема показує, що основу тезаурусу організації складає сукупність словоформ, створених від терміну «організація» відповідно до 4-х його значень, які формують словоформи ядра семантичного поля організації: організація, організаційний, організатор, організовувати та ін.Рис. 1.2. Принцип формування термінології організації

Приведений на рис. 1.2 приклад формування терміну «організація трудового процесу» показує, як він складається шляхом об’єднання словоформ з семантичного ядра організації із словоформами інших полів ( даному разі «процес», «труд»). Взагалі комбінація термінів основного семантичного поля організації з іншими необхідними термінами формуються термінологічні поля 1-го, 2-го й більш високих порядків.

Закони організації

У загальноприйнятому застосуванні закон «відображає зв'язок і взаємозалежність яких-небудь явищ об'єктивної дійсності» [6]. Однак слід брати до уваги, що на відміну від законів фізики, біології, інших природничих, а також технічних наук, де закон має силу прямої дії й може бути безпосередньо врахований та застосований певним способом, закони суспільних наук не підлягають прямому застосуванню в рамках одного об'єкта або одиничного явища. Проте, це не означає відсутність усяких закономірностей в організації або неможливість їх використання. У зв'язку із цим слід врахувати, як співвідносяться між собою такі категорії, як науковий закон і закономірність. Закономірністю зазвичай вважають необхідний, істотний взаємозв'язок явищ реального світу, який постійно повторюється та неодноразово експериментально підтверджується [6]. Тоді під науковим законом у суспільному житті слід розуміти затвердження стійкого взаємозв'язку між певними явищами, яке може бути прийняте в якості дійсного для даної сфери реальності.Пошук закономірностей і формування системи законів або принципів організації є основним спонукальним мотивом розвитку її теорії. Поза всяким сумнівом, дія таких загальних законів систем як закони синергії, необхідної різноманітності, зворотного зв'язку та інших поширюється й на організацію.

Синергетика, як наука, що вивчає самоорганізацію в системах, саме базується на прояві загальносистемного закону емерджентності (цілісності) систем, згідно з яким визнається, що можливості системи можуть бути більше або менше простої суми можливостей її елементів. Згідно з законом необхідної різноманітності складність, або різноманітність суб’єкту управління будь-якою системою повинна відповідати складності керованого об’єкта. Сутність закону зворотного зв’язку полягає в тому, що цілеспрямована система не може існувати без постійного контролю відповідності її дійсного положення запланованому. Ці загальносистемні закони, а також загальнолюдський принцип економії ресурсів і часу, лягли в основу різних спроб сформулювати систему законів організації.

Одна з перших спроб сформувати закони організації започаткована К. Адамецкі в 1903 році, що вилилося у формулювання лише трьох законів, які по суті відображали низку правил людської діяльності:

закон поділу праці, який виражає відокремлення виробничої та управлінської праці, окремих видів робіт;

закон концентрації або інтеграції, який обумовлює об'єднання однакових функцій, робіт для досягнення загальної мети;

закон гармонії, який говорить, що кожна робота повинна відбуватися у свій час [11, с. 9].

У подальшому спроби формулювання законів організації не припинялися вже ніколи. Так, Е. А. Смирнов зв'язує з організацією закони синергії, самозбереження, розвитку, поінформованості, упорядкованості, єдності аналізу і синтезу, композиції та пропорційності [9, с. 97-164]. Є. Г. Гінзбургом [3, с. 12-14] сформульовано 9 об'єднаних у дві групи законів організації виробничих систем, О. Г. Туровцем і В. М. Родіоновою [11, с. 10-11] запропоновано 8 закономірностей організації виробництва (табл. 1.2).

Таблиця 1.2


6630792942232102.html
6630828132216417.html
    PR.RU™