Економічна глобалізація і соціалізація економічного розвитку: виклики та перспективи для України

В нових умовах економічного розвитку, коли безпреце-дентними стають масштаби і глибина мікро- і макроінтеграції, певним чином дискредитуються традиційні методологічні підхо­ди в дослідженні інтернаціоналізації. У найбільш широкому розумінні глобалізацію можна тракту-вати як процес, що виводить міжнародну економіку на вищий рі-вень розвитку із системною інтернаціоналізацією умов і сфер людської життєдіяльності. Він включає в себе політичні, еконо-мічні, соціальні, екологічні, науково-технологічні та інші складо­ві.

Економічна глобалізація перебуває в центрі уваги лідерів, економістів, бізнесменів як провідних країн світу, так і в біль­шості країн що розвиваються, та країн з перехідними економі­ками.

Для більшості країн світу участь у глобалізації є безальтер-нативним варіантом вибору подальшого шляху, який, як ми бачимо, пов'язаний з серйозними викликами — геоекономіч-ними, технологічними, соціальними, цивілізаційними, загроза-ми поглиблення соціально-економічного розриву та посилення політичної експансії країн — глобальних лідерів Консолідація людства шляхами глобальної інституалізації мо­жлива на загальноцивілізаційних засадах демократизації та гу­манізму.

Формування новітньої національної доктрини відкритості та включення України до процесів глобалізації відбуваються за умов руйнації старої, із нечіткими обрисами майбутньої суспільно-економічної моделі, за умов невизначеності ставлення світової спільноти до неї як економічного партнера. На сьогодні важли­вими є неупереджені оцінки як у теоретико-методологічному, так і в практичному планах.

Інтеграція України у глобалізований економічний простір на паритетних засадах ставить перед вітчизняною економіч-ною наукою низку надзвичайно актуальних завдань, зокрема, діалектичних та історико-логічних за змістом дослідженнь умов і наслідків поєднання національних та інтернаціональних інтересів.

Зрозуміло, що виразником національних економічних інтере-сів є держава, керівництво якої має забезпечувати не тільки доб-робут, а й безпечний розвиток нації. Саме втрата національних ідеалів та орієнтирів перешкоджала відродженню України, її ста-новленню як самодостатнього суб'єкта глобалізованої економіки, освоєнню сучасної інноваційної моделі розвитку.

Особливе місце в системі національних економічних інтересів України посідають інтереси геоекономічні, що обумовлюють її геополітичну ідентифікацію. Очевидна необхідність застосування у теоретичних дослідженнях перспектив розвитку України підхо-дів, альтернативних класичним (неоліберальним), зумовлена різ-номанітністю та суперечливістю проявів закономірностей і викли-ків глобалізації у контексті національно-державного розвитк


6627954319277663.html
6627991865668065.html
    PR.RU™