Аналіз якості продукції, показники та методи

123

ЕКОНОМ.АНАЛІЗ

1. Основні категорії економ.аналізу ( фактори, ресурси, резерви), їх застосування

2. Аналіз якості продукції, показники та методи

3. Аналіз використання робочого часу

4. Аналіз ефективності викор.основних фондів

5. Аналіз складу і асортименту продукції

6. Аналіз с/в товарної продукції за елементами та статтями витр.

7. Аналіз фінансового стану, його зміст, завдання та інформац.база

8. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

9. Аналіз платоспроможності підприємства та ліквідність його балансу

10. Метод та логічні прийоми аналізу – порівняння, елімінування, в яких напрямках вони застосовуються.

11. Аналіз фінансових результатів.

Основні категорії економ.аналізу ( фактори, ресурси, резерви), їх застосування

Категорії – найбільш загал.ключові поняття даної науки. До них відносять: ресурси, фактори, резерви.

Ресурси – це те що викор.в процесі діяльн.,забезпечують кінцевий результ. Існує багато видів ресурсів: природні, інтелектуальні, виробничі, фінансові, валютні…Для в-цтва така класиф.: трудові, ОЗ, предмети праці (матер., сировина). У процесі госп. діяльн. виробн. ресурси підпр.починають взаємодіяти між собою, такі взаємодії мають форму факторів.

Фактор - умови досягнення певного госп.результ., який х-зується відповідн. показником. (причина, яка впливає на певний результат).на госп.діяльн.впливає більш як 500 факторів. НАПР.: на обсяг в-цтва прод.впливає: кільк.робітн.,тривалість зміни, кільк.роб.зміни - КІЛЬКІСНІ, продукт.праці – ЯКІСНІ. Фактор завжди має не лише величину а й напрям дії і тому розрізняють позитивн.і негативн.фактори. Під дією трудов.або енергетичн.факторів ресурси починають рухатись і перетворюватись в прод., при цьому част.ресурсів залишаєт.невикор.або витрачаєт. не раціонально , внаслідок:псування, крадіжок, накопичується у вигляді відходів.

У зв’язку з цим виник.пит.про резерви в-цтва.

Резерви – наявні запаси, призначені для викор.або такі що можуть бути використані (валют.резерви нац..банку). Резерви – не використана можливість чогось (зростання обсягу в-цтва, поліпшення якості прод.). Основ. принципи пошуку резервів є: - пошук резервів повинен носити наук.характер; - пошук резерв.повинен бути комплексним і системним; - резерви повинні бути економ.обгрунтовані і реальні; - принцип оперативності, принц. планомірність пошуку.

Аналіз якості продукції, показники та методи

Важливим показником діяльн. промислових підпр. є якість прод.

Високий рівень якості прод.сприяє підвищенню попиту на прод.і збільшення суми прибутку не тільки обсягу продажу, а й більш високих цін.Якість прод. – це сукупн. властивостей прод.,що задовольняють певні потреби відпов. до її призначення.

Кількісна характеристика одного або декількох властивостей прод., що складають її якість називають показником якості продукції.

Розрізняють узагальнюючі, індивідуальні та непрямі показники якості прод.

Найбільш узагальнюючий характер мають:

1) пит. вага нової прод.в заг.її випуску

2) пит. вага атестованої і не атестованої прод.

3) пит. вага прод.,вищої категорії якості

4) пит. вага прод.,що відповідає світовим стандартам

5) пит. вага прод., що експортується

Індивідуальні показники:

- Сортність (харчова, легка промисловість)

- Марочність (харчова, буд.мат.)

- Корисність (жирність молока, місткість заліза в руді,місткість білка в продуктах харчування)

- Естетичність виробів

- Надійність (довговічність, безвідмовність у роботі)

Непрямі показники:

1. Штрафи за неякісну прод.

2. Обсяг і питома вага за браковану прод.

3. Питома вага прод., на яку надійшли рекламації від покупців

4. Втрата від браку

Джерела інформ.для оцінки якості:

1) Звіт про якість

2) Звіт про с/в

3) Акти випробувань

4) Дані лабораторного контролю фізико-хімічних показників

5) Журнал і графіки бездефектної здачі прод.

Основні завдання аналізу якості прод.:

- Оцінка динаміки показників якості

- Вивчення причин, які вплинули на зміну якості прод.

- Оцінка впливу якості прод.на вартісні показники діяльності п-ва

- Вироблення пропозицій щодо прийняття оптимальних рішень з управління яскістю прод.

Аналіз виконання завдань з якості прод.проводиться різними методами:

1 метод – порівняння фактичної питомої ваги з плановою та з фактичною питомою вагою минулих періодів, сертифікованою продукцією, прод.поставленою на експорт, забракованою прод.та за рекламованою прод.

2 метод – за середнім коеф.сортності

3 метод – за бальним методом

4 метод – порівняння фактичних показників втрат від браку з планової або минулий період.

5 метод – порівнянням збільш.випуску прод.у натур.або вартісному виразі.


6627858339372166.html
6627910184841037.html
    PR.RU™